Email: sp11@miasto.zgierz.pl 


AKTUALNOŚCI

 

Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziałów

przedszkolnych w naszej szkole.

Zobacz tutaj

 

UWAGA

Komunikat z dnia 3 kwietnia 2020 r.

Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych

na rok szkolny 2020/2021

Drodzy Rodzice,

od dziś, 25 marca 2020, w myśl rozporządzenia MEN z dnia 20 marca br.

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493),

Szkoła Podstawowa nr 11 w Zgierzu wprowadza ZDALNE NAUCZANIE.

• Podstawową formą kontaktu uczeń-nauczyciel- rodzic jest dziennik

elektroniczny.

• Dodatkowym kanałem komunikacyjnym jest narzędzie wybrane przez

nauczyciela – zapewniamy, że będzie ono bezpłatne i powszechnie dostępne.

• Nie wprowadzamy regularnego planu lekcji, indywidualnie dostosowujemy

materiał do możliwości naszych uczniów i obiecujemy, że nie będziemy Was

nim przeciążać, dbając również o rodziny w których uczymy więcej niż

jednego ucznia ale za to przy jednym komputerze.

• Chcemy Was wspierać w tym trudnym czasie, dlatego skupiamy się na

budowaniu relacji, uczeniu dzieci odpowiedzialności i współpracy, a nie

realizacji sztywnego programu.

• W celu udzielania Wam profesjonalnego wsparcia wprowadzamy dyżury

pedagoga i psychologa.


Kochani! W tym szalonym czasie kierujemy się zasadą: DOCENIAĆ - NIE

OCENIAĆ. Będziemy doceniać u dzieci aktywność, chęć do pracy,

współdziałanie i moc dobrych chęci. Chcemy Wam dać siłę pozytywnego

wsparcia, więc eliminujemy negatywne ocenianie.

Dbajmy wspólnie o dzieci.

Z życzeniami zdrowia i siły

Dyrekcja i Nauczyciele SP11

Wyniki Rekrutacji:

W wyniku rekrutacji wszyscy kandydaci do klasy pierwszej w

naszej szkole zostają pozytywnie zakwalifikowani. Listy zostaną

wywieszone do wiadomości.

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej dot.

Zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Link do informacji:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

 

 

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli,

szkół i placówek oświatowych

w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w

niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa

KLIKNIJ aby powiększyć

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

na rok szkolny 2020/2021

Wnioski do pobrania

Plik (pdf)

 

Informacja z dnia 8.03.2020

Plik (pdf)

 

Terminy określa zarządzenie Nr 18/VIII/2020 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 21.01.2020 r. w sprawie określenia

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2020/2021.

Kryteria określa uchwała Nr XIII/167/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia

kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz.

Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Terminy określa zarządzenie Nr 27/VIII/2020 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29.01.2020 r. w sprawie określenia

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych w

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2020/2021.

Kryteria określa uchwała Nr XXX/370/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia

kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz.

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2020/2021

Zasady (plik pdf)

 


Rozporządzenie o ochroniedanych osobowych- "RODO"

Klauzula informacyjna (plik pdf)