Email: sp11@miasto.zgierz.pl 


AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatami Centralnej Komisji

Egzaminacyjnej i Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz

egzaminu maturalnego w 2021 roku

POBIERZ

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać

zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku

POBIERZ

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

POBIERZ

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad

przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych

egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym

2020/2021 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych

olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy –

Prawo oświatowe

POBIERZ